Verhuurlijst 2021 - 2022
Word – 600,9 KB

Losse verhuur:

GELUID:

 • Alto Pro TS318S 18" sub 2000W - 25 euro
 • Alto Pro TS415 15" speaker 2500W - 30 euro
 • Alto Pro TS315 15" speaker 2000W - 25 euro
 • Alto Pro TX315 15" speaker 600W - 20 euro
 • Turbosound Milan M18B sub 2200W - 25 euro
 • Turbosound IQ18B sub 3000W - 40 euro
 • Turbosound IQ12 speaker 2500W - 40 euro
 • Turbosound IQ15 speaker 3000W - 45 euro
 • Speakers set (2x Alto Pro TS318S 18"sub & 2x Alto Pro TS315 15") 8kW -  85 euro
 • DJ - 80 euro (€20/h - €80 hele avond) 
 • Speaker set 1 (4 x JBL VRX 932LAP actieve toppen
  4 x JBL VRX 918 SP actieve bassen) - (8000W) - goed voor 650 personen - 300 euro
 • Speaker set 2 (2x DDA Maxpower top 1600w rms+ 4xDDA S218 sub + amprack 1) - (12500W) - goed voor 1000 personen - 400 euro

LICHT:

 • 4 led pars (incl statief) - 25 euro
 • Martin Roboscan 812 - 25 euro
 • Moving head wash (klein) - 20 euro
 • Moving head wash (groot) - 30 euro
 • Ayra ERO LED Movinghead spot - 30 euro
 • Ayra Compar 20 - 5 euro
 • Ayra Compar kit 2 - 20 euro
 • Ayra ERO 150BSW Movinghead - 32,5 euro
 • Ayra RGB Tri-bar - 10 euro
 • Beamz Tiger E 7R movinghead - 35 euro
 • Laserworld 1000RGB Laser - 40 euro
 • Antari Z3000 II rookmachine - 35 euro + 5 euro/liter
 • Licht Technieker, lichtsturing - 20 euro/u

 

DJ:

 • Pioneer CDJ2000 NXS2 - 60 euro
 • Pioneer CDJ900 NXS2 - 60 euro
 • Pioneer DDJ-RB - 25 euro
 • Pioneer DDJ-SB2 - 25 euro
 • DJ Booth (incl 2x T-bars)  - 20 euro

 

PA:

 • JB Systems CT800 - 780W rms @ 4ohm - 30 euro
 • DJ Koptelefoon - 5 euro
 • Draad Micro - 5 euro
 • Yamaha MG16XU Mengpaneel - 35 euro
 • PA kist (CD speler, Usb speler, EQ, Mini disc speler) - 40 euro
 • Draadloze micro - 33 euro

 

STATIEVEN/TRUSS:

 • Lichtstatief met T-bar - 10 euro
 • Speakerstatief - 10 euro
 • Duratruss 1,5m - 15 euro
 • Duratruss 2m - 17 euro
 • Duratruss 2,5m - 19 euro
 • Baseplate onderkant - 16 euro
 • Baseplate bovenkant - 6 euro
 • Care 4x4m - 250 euro
 • Care 3x3m - 230 euro
 • Care 6x3m - 450 euro

Pakketten:

 

DJ + Licht + Geluid - Op aanvraag!

DJ + Licht - Op aanvraag!

DJ + Geluid - Op aanvraag!

Licht + Geluid - Op aanvraag!

Allround Technieker - €15/u

 

Fuif pakket, 900pers - 800 euro

[PRIJS IS VOOR DE HELE AVOND!]

Waarborg:

Bij het afhalen van uw gekozen pakket zonder DJ, wordt er een borg van €50 cash betaald, dit geldt ook als wij dit komen brengen! Kiest u voor de losse verhuur dan wordt er een borg van €100 betaald. Gaat er iets stuk of verloren, dan verliest u uw borg en betaald u het verloren of kapotte product volgens catalogus waarde VOLLEDIG terug!

 

-Alvorens ingebruikname van het materiaal, wordt bij ons alles uitgebreid getest.

-Er wordt altijd een foto genomen van uw ID tegen diefstal en dergelijke. (Uw ID wordt met niemand anders dan het bedrijf gedeeld.)

 

OPGELET: Als wij dit komen brengen dan betaald u uiteraard de vervoerskosten. Eerste 10km is gratis erna wordt er 0.35 euro/km verrekent. 

 

Algemene voorwaarden:

Definities
1.1 Opdrachtnemer: Stagerent.be
1.2 (consument-)Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht
diensten worden verleend en/of werkzaamheden worden uitgevoerd en/of aan wie zaken worden geleverd c.q. verkocht, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), en/of erfgenamen.
1.3 Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter zake het verlenen van diensten en/of het uitvoeren van werkzaamheden en/of leveren van zaken waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten van Opdrachtnemer.
2.2 Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij door Opdrachtgever uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
2.3 Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
2.4 Eventueel aansluitend door of namens Opdrachtnemer gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.
2.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Opdrachtnemer opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Opdrachtnemer de offerte baseert.
2.6 Toepassing van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.7 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd en volledig van kracht blijven.
2.8 Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt de door Opdrachtnemer gehouden administratie als beslissend.
2.9 Voor zover Opdrachtgever enige prestatie verricht of voorbereidingen daartoe treft in de kennelijke verwachting dat een overeenkomst tot stand zal komen of kennelijke veronderstelling dat een overeenkomst tot stand is gekomen, doet Opdrachtgever dat op eigen risico.
2.10 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de Overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.
2.11 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zo nodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
2.12 Indien Opdrachtgever uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van het uitvoeren van de Overeenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Opdrachtnemer voor de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
2.13 Indien één of meer van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, dan blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.

2.14 Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in geval van een materiële wijziging tenminste vijf dagen voordat de betreffende wijziging of aanvulling van kracht wordt, hiervan schriftelijk in kennis stellen. Tenzij Opdrachtgever binnen vijf dagen na datum van verzending van deze kennisgeving middels schriftelijke kennisgeving bezwaar maakt, wordt Opdrachtgever geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de wijziging en/of aanvulling.

Prijzen
3.1 Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede exclusief eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken (on)kosten zoals maar niet beperkt tot reiskosten.
3.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief verpakkings- verzendings- of afleveringskosten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
3.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kennelijke fouten in offertes en/of prijsopgaven te herstellen.
3.5 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, aankoopprijzen, transportkosten, belastingen/heffingen en grondstoffen of andere (kost)prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de overeengekomen prijs bedraagt, is Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, mits dit binnen 14 dagen na ontvangst van de aangepaste prijs geschiedt.
3.6 Een beëindiging van de Overeenkomst door Opdrachtgever als bedoeld in het vorige artikellid geeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding en indien Opdrachtgever de Overeenkomst op grond van het vorige artikellid beëindigt, is Opdrachtnemer gerechtigd alle tot het moment van beëindiging gemaakte kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

Betaling
4.1 Betaling van facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Opdrachtnemer aangegeven wijze en op de door Opdrachtnemer aangegeven betalingscondities, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 Bij niet of niet-tijdige betaling door Opdrachtgever is deze vanaf de dag waarop betaling aan Opdrachtnemer uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag van onmiddellijk en van rechtswege een rente verschuldigd van 8% van het factuurbedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft met het voldoen van de vordering, kan Opdrachtnemer de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag en rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
4.3 Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen waarbij oudere voor nieuwere gaan.
4.4 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
4.5 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Alsdan factureert Opdrachtnemer terstond nadat de betreffende fase van de Overeenkomst is uitgevoerd, respectievelijk nadat de opdracht/order is bevestigd door Opdrachtnemer.
4.6 Opdrachtnemer is gerechtigd bij een Overeenkomst met Opdrachtgever volledige vooruitbetaling van het factuurbedrag vooruitbetaling te verlangen. 4.7 Opdrachtnemer is gerechtigd te factureren terstond nadat de offerte, door

Opdrachtgever is geaccordeerd, voorafgaand aan de dienstverlening c.q. de levering van goederen, tenzij Opdrachtnemer ingevolge Artikel 4.5 tussentijds factureert of indien Opdrachtgever en Opdrachtnemer nadrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
4.8 Opdrachtnemer kan bij het sluiten van de Overeenkomst zekerheid bedingen van Opdrachtgever.
4.9 Reclames over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij Opdrachtnemer te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur wordt geacht te zijn goedgekeurd.

Totstandkoming en duur van de Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijk of mondeling akkoord door Opdrachtgever met de offerte met de toepasselijke algemene voorwaarden van Opdrachtnemer, of doordat Opdrachtnemer aanvang heeft genomen met het leveren van de dienst of het product.
5.2 Overeenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de opdrachtbevestiging gespecificeerde tijdsduur.
5.3 Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.
5.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende goederen.

Verplichtingen Opdrachtgever
6.1 Teneinde de uitvoering van de Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen zal Opdrachtgever indien nodig en na schriftelijke overeenstemming tussen partijen voldoende werknemers van zijn eigen organisatie ter beschikking stellen en voor het overige al het materiaal en hulpmiddelen ter beschikking stellen.

(Leverings)termijnen
7.1 Alle door Opdrachtnemer genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij aanvang van de Overeenkomst bij Opdrachtnemer bekend waren.
7.2 Opdrachtnemer spant zich ervoor in de overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.
7.3 Opdrachtnemer komt wegens een termijnoverschrijding eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De termijnen waaraan Opdrachtnemer gebonden is, zullen nimmer als een fatale termijn worden aangemerkt.
7.4 Opdrachtnemer is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden of indien partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.

Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Opdrachtnemer bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Opdrachtgever geen nakoming of schadevergoeding vorderen.
8.2 Indien Opdrachtnemer gebruik maakt van haar bevoegdheid tot opschorting, is Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
8.3 Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der partijen bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Opdrachtnemer haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.
8.4 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze
intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.
8.5 Onder overmacht wordt verstaan elke vorm van de wil van de partijen
onafhankelijk c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
8.6 Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij Opdrachtnemer en/of haar toeleveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens Opdrachtgever niet (meer) kan nakomen.

Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer – evenals haar vertegenwoordigers/gevolmachtigden, werknemers en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden – is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van Opdrachtnemer wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de toepasselijke polisvoorwaarden voor rekening van Opdrachtnemer komt. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bovenbedoelde verzekering mocht plaatsvinden is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat door Opdrachtgever ter zake de Overeenkomst, of het gedeelte daarvan, in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan, aan Opdrachtnemer is betaald, tot een maximum van EUR 5.000.
9.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
9.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of door Opdrachtgever ter beschikking gestelde personen of zaken.
9.4 De Opdrachtgever is ertoe gehouden om tijdig een toereikende bedrijven aansprakelijkheidsverzekering (AVB) te sluiten, waarvan hij op eerste verzoek een afschrift aan Opdrachtnemer dient te overleggen.

Vrijwaring
10.1 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle mogelijke aanspraken van derden, in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
10.2 Opdrachtgever is gehouden om Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien Opdrachtnemer door een derde wordt aangesproken als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, en onverwijld al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever in dat geval verwacht mag worden. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft bij het nemen van adequate maatregelen, is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten die als gevolg daarvan bij Opdrachtnemer ontstaan, komen integraal voor rekening van Opdrachtgever.

Vervaltermijn
11.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer twee maanden – doch in het geval van een consument-Opdrachtgever dertien maanden – vanaf het ontstaansmoment van dergelijke vorderingen en verweren.
Beëindiging van de Overeenkomst
12.1 De Overeenkomst kan te allen tijde door Opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden opgezegd, beëindigd of ontbonden, zonder tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn en onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding van Opdrachtgever te vorderen indien:
a) Opdrachtgever één of meer van haar verplichtingen niet, of niet tijdig, nakomt en zij niet binnen een redelijke termijn alsnog haar verplichtingen nakomt;
b) Opdrachtgever surséance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe wordt ingediend;
c) De onderneming van Opdrachtgever al of niet gedeeltelijk wordt beëindigd of overgedragen;
d) Conservatoir of executoriaal beslag ten laste van Opdrachtgever wordt gelegd, tenzij Opdrachtgever binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van Opdrachtnemer naar het redelijk oordeel van Opdrachtnemer passende zekerheid heeft gegeven voor al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd is en zal worden; en/of
e) Zich enig andere omstandigheid voordoet, waardoor Opdrachtnemer uit een mededeling van Opdrachtgever moet afleiden dat deze in de nakoming van de Overeenkomst zal

tekortschieten
12.2 In de gevallen genoemd in Artikel 12.1 is het door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde – eventuele rente en schadevergoeding daaronder begrepen – terstond en ten volle opeisbaar.

Consument – herroepingsrecht
(Uitsluitend) Indien de Opdrachtgever een consument betreft die via internet, telefoon of postorder een product heeft gekocht, dan wel een dienst heeft afgenomen van Opdrachtnemer, dan geldt het navolgende in Artikel 13 in aanvulling – en zo nodig in afwijking van – deze algemene voorwaarden.

Bij levering van producten
13.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument-Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Opdrachtnemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
13.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument-Opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Opdrachtnemer retourneren, conform de door Opdrachtnemer verstrekte redelijke instructies.
13.3 Wanneer de consument-Opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Opdrachtnemer. Het kenbaar maken dient de consument-Opdrachtgever te doen middels het modelformulier (Bijlage 1). Nadat de consument-Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient hij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument-Opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
13.4 Indien de consument-Opdrachtgever na afloop van de herroepingstermijn van 14 dagen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Opdrachtnemer heeft teruggezonden, is de koop onomkeerbaar.

Bij levering van diensten
13.5 Bij levering van diensten – waaronder tevens dient te worden begrepen huur – heeft de consument-Opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de Overeenkomst. Dit gaat in de laatste 96 uur voor levering niet meer kosteloos.
13.6 Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument- Opdrachtgever zich richten naar de door Opdrachtnemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke instructies.
Kosten in geval van herroeping
13.7 Indien de consument-Opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending volledig voor zijn rekening, zowel bij koop als bij dienstverlening.
13.8 Indien de consument-Opdrachtgever een bedrag betaald heeft, zal Opdrachtnemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Opdrachtnemer.
Uitsluiting herroepingsrecht
13.9 Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument-Opdrachtgever uit voor producten en diensten zoals omschreven in lid 1 en 2.
13.9.1: Producten:
a) die door Opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument-Opdrachtgever;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen verouderen;
e) waarvan de prijs schommelt zonder dat Opdrachtnemer hier invloed
op heeft;
f) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de
consument-Opdrachtgever de verzegeling heeft verbroken.
g) voor hygiënische producten waarvan de consument-Opdrachtgever
de verzegeling heeft verbroken.
13.9.2: Diensten:
a) zoals verhuur van vakantie accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, diensten voor vrijetijdsbesteding, te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b) waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument-Opdrachtgever is begonnen voordat de bedenktijd van 14 dagen is verstreken;
c) betreffende weddenschappen en loterijen.

Diversen
14.1 Zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is Opdrachtgever niet gerechtigd enig recht of enige verplichting uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
14.2 Opdrachtgever zal de Overeenkomst en al hetgeen waarvan zij in verband met het sluiten of de uitvoering van de Overeenkomst kennis krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren. De vorige zin geldt niet voor zover openbaarmaking voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is of Opdrachtgever tot openbaarmaking verplicht is op grond van enig wettelijk voorschrift.
14.3 Na het eindigen van de Overeenkomst, ongeacht de oorzaak daarvan, blijven die bepalingen van kracht die daarvoor naar hun aard bestemd zijn. In het geval dat
afzonderlijke bepalingen om welke redenen dan ook niet geldig zouden zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Toepasselijke recht en geschillen
15.1 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (Weens Koopverdrag/CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

HUUR
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer producten verhuurt aan Opdrachtgever.

Levering(stermijn) en terugbezorging
16.1 Tenzij anders overeengekomen dient de Opdrachtgever zelf de gehuurde goederen bij Opdrachtnemer op te halen en bij het beëindigen van de Overeenkomst terug te bezorgen. Het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen is geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
16.2 Indien de Opdrachtgever tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van Opdrachtnemer worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ook te dien aanzien is de Opdrachtgever derhalve tegenover Opdrachtnemer volledig aansprakelijk.
16.3 De Opdrachtgever wordt geacht bij ontvangst de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.
16.4 Indien Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever heeft verplicht de gehuurde goederen aan de wederpartij te bezorgen, zal Opdrachtnemer ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden. Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding.
16.5 De huurperiode geldt voor een periode van één dag of een veelvoud daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De huurperiode gaat in op de eerste huurdag op het overeengekomen moment van levering af magazijn en duurt tot en met de laatste overeengekomen huurdag. De gehuurde apparatuur dient uiterlijk voor 10.00 uur op de dag na de laatste huurdag bij Opdrachtnemer afgeleverd te worden, tenzij anders overeengekomen.
16.6 Opdrachtgever is verplicht om de gehuurde goederen uiterlijk op het in Artikel 16.5 vermelde tijdstip bij Opdrachtnemer terug te bezorgen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever ten behoeve van Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim, onverminderd het recht van Opdrachtnemer op aanvullende schadevergoeding.
16.7 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen op het in Artikel 16.5 vermelde tijdstip in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat Opdrachtgever de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Opdrachtnemer gerechtigd Opdrachtgever de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

Verplichtingen wederpartij
17.1 Opdrachtgever is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst te gebruiken en de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen.
17.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde goederen of ter beschikking gestelde goederen aan derden in gebruik te geven, onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
17.3 Het is Opdrachtgever, en/of de door hem ingehuurde derden niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in de gehuurde goederen. Indien dit toch gebeurt, aanvaardt Opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hierdoor ontstane schade. Alle kosten van
herstel of vervanging van de gehuurde goederen komen voor rekening van
Opdrachtgever.
17.4 Opdrachtgever is verplicht Opdrachtnemer, haar vertegenwoordiger(s) of
gemachtigde(n) te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen.
17.5 Opdrachtgever verbindt zich ertoe de gehuurde goederen te bewaren en te
bewaken zoals het een goed huisvader betaamt. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige en goede opslag voor de gehuurde goederen. Indien Opdrachtgever niet over dergelijke opslagmogelijkheden beschikt, dient hij dit op voorhand schriftelijk te melden bij Opdrachtnemer. Bij gebreke hiervan heeft Opdrachtnemer het recht om de extra door haar te maken kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog gezorgd heeft voor een dergelijke opslag.
17.6 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van de gehuurde goederen, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze het magazijn van Opdrachtnemer verlaten.
17.7 Opdrachtgever is gehouden de gehuurde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen verlies, diefstal en beschadiging te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Opdrachtnemer kan worden opgevraagd en ingezien.

Reserveringen en annuleringen
18.1 Het is mogelijk om voor verhuur bestemde goederen bij Opdrachtnemer te reserveren. Bij het sluiten van de Overeenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen het gehuurde voor Opdrachtgever beschikbaar dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en
in de Overeenkomst vastgelegd. Indien Opdrachtgever het gehuurde niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is Opdrachtgever desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
18.2 Onverminderd het voorgaande, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen dan wel de Overeenkomst schriftelijk te annuleren met inachtneming van de volgende termijnen en onder gehoudenheid van Opdrachtgever om de volgende bedragen aan Opdrachtnemer te voldoen. Bij opzegging/annulering:
a) tot en met 120 dagen voor uitvoeringsdatum: 40% van de overeengekomen prijs;
b) tot en met de 31 dagen voor uitvoeringsdatum: 60% van de overeengekomen
prijs;
c) minder dan 31 dagen doch meer dan 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 70% van de
overeengekomen prijs;
d) binnen 7 dagen voor uitvoeringsdatum: 100% van de overeengekomen prijs.

Schade en gebreken
19.1 Opdrachtgever is gehouden de gehuurde goederen op het moment van terbeschikkingstelling te (doen) onderzoeken. Gebreken en afwijkingen dienen terstond schriftelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de gehuurde goederen worden geacht deugdelijk te zijn.

19.2 Opdrachtgever is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan Opdrachtnemer te melden. Zonder toestemming van Opdrachtnemer mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.
19.3 Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Opdrachtnemer slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten, tenzij Opdrachtnemer anders bepaalt.
19.4 Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven Opdrachtgever geen enkel recht jegens Opdrachtnemer, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.
VERKOOP
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer producten verkoopt aan Opdrachtgever

Voorbehoud van eigendom
20.1 Alle aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat alle bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst geleverde goederen, evenals alle bedragen wegens het eventuele tekortschieten in de betalingsverplichtingen, volledig aan Opdrachtnemer zijn voldaan.
20.2 Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan, mag deze de goederen niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in de volgende alinea.
20.3 Het is Opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden te verkopen en te leveren. Opdrachtgever is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer separaat te bewaren.
20.4 Indien Opdrachtgever verzuimt te voldoen aan het bepaalde in Artikel 20.3, wordt vermoed dat de aanwezige goederen van het soort als geleverd door Opdrachtnemer, toebehoren aan Opdrachtnemer.
20.5 Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand- en ontploffingsgevaar, waterschade, alsmede tegen diefstal te verzekeren, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Opdrachtnemer kan worden opgevraagd en ingezien.

Levering
21.1 Levering geschiedt af magazijn van Opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen. Vanaf het moment van levering zijn de geleverde goederen voor risico van de Opdrachtgever.
21.2 Indien Opdrachtnemer voor vervoer/verzending van de geleverde goederen zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
21.3 De Opdrachtgever dient de goederen bij levering te controleren op juistheid, volledigheid en schade.
21.4 Opdrachtgever is verplicht de geleverde goederen af te nemen op het moment dat Opdrachtnemer deze aflevert of doet afleveren, dan wel op het
moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden geleverd.

21.5 Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Opdrachtnemer gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Reclameringen en garantie
22.1 Opdrachtgever is gehouden de geleverde goederen op het moment van (af)levering te (doen) onderzoeken. Gebreken en afwijkingen dienen op de vrachtbrief/pakbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan het geleverde wordt geacht deugdelijk te zijn.
22.2 Eventuele zichtbare gebreken behoren tevens binnen 8 werkdagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld, op straffe van verval van recht.
22.3 De garantieregeling en -termijn van Opdrachtnemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn van de geleverde goederen. Opdrachtnemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de geleverde goederen voor elke individuele toepassing door Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de geleverde goederen.
22.4 lndien een reclamatie gegrond is en het gebrek binnen de (geldige) fabrieksgarantie op de geleverde goederen valt, zal Opdrachtnemer de gebrekkig geleverde goederen vervangen. Opdrachtnemer is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in artikel “Aansprakelijkheid” bepaalde.
22.5 De garantie in lid 4 vervalt indien:
a) Opdrachtgever de geleverde goederen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt

Risico
of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
b) De geleverde goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of
anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de
aanwijzingen van Opdrachtnemer en/of op de verpakking behandeld zijn; c) De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften
die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
23.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, onderdelen, of programmatuur die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop deze het magazijn van Opdrachtnemer verlaten (Af magazijn / Ex Works).
23.2 Opdrachtgever dient ter zake het in het vorige lid bedoelde risico een adequate verzekering af te sluiten, waarvan de verzekeringspolis op eerste verzoek door Opdrachtnemer kan worden opgevraagd en ingezien.

Retourzendingen
24.1 Retourzendingen zijn uitsluitend mogelijk met voorafgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer.
24.2 Geheel of gedeeltelijk verwerkte goederen, beschadigde goederen en verpakte goederen, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd, kunnen nimmer worden geretourneerd.
24.3 Retournering van geleverde goederen vindt plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer onder de door haar te stellen condities.

SERVICE
De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van de algemene voorwaarden van toepassing indien Opdrachtnemer diensten verleent, zoals advisering, serviceverlening, training, ondersteuning etc.

Uitvoering van de Overeenkomst

25.1 Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht.
25.2 Opdrachtnemer neemt met de uitvoering van de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich een geeft derhalve geen garantie omtrent het resultaat.
25.3 Opdrachtnemer heeft het recht om, in overleg met Opdrachtgever, de Overeenkomst gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor tekortkomingen van derden is uitgesloten.
25.4 De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
25.5 Indien voor de voltooiing van de opdracht voortvloeiende uit de Overeenkomst een termijn is overeengekomen, is dit nimmer een fatale termijn voor Opdrachtnemer. Bij overschrijding van de termijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Wijzigingen en meerwerk
26.1 wijzigingen in de Overeenkomst door Opdrachtgever die door Opdrachtnemer niet konden worden voorzien en meerwerk veroorzaken zullen door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden doorbelast conform het overeengekomen tarief. Er is voorts sprake van meerwerk indien Opdrachtnemer meer of andere werkzaamheden moet verrichten ter uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie door Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
26.2 Door Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan Opdrachtnemer. Een wijziging van de Overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever schriftelijk is aanvaard.
26.3 Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke overeengekomen levertermijn wordt overschreden. Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever hiervan tijdig in kennis.

Medewerking Opdrachtgever
27.1 Opdrachtgever zal, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekte aan Opdrachtnemer die benodigd is voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst.
27.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet of niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan de informatieplicht heeft voldaan, is Opdrachtnemer bevoegd om de uitvoering van de Overeenkomst tot nader order op te schorten.
27.3 Teneinde de uitvoering van de Overeenkomst zo goed en zoveel mogelijk volgens het tijdschema te laten verlopen zal Opdrachtgever indien nodig voldoende werknemers van zijn eigen organisatie ter beschikking stellen en voor het overige al het materiaal en hulpmiddelen ter beschikking stellen.
27.4 Eventuele extra kosten die Opdrachtnemer heeft moeten maken ten gevolge van het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van informatie, personeel of materialen komen voor de adequate uitvoering van de Overeenkomst, komen voor rekening van Opdrachtgever.

Annuleringen

 

indien , de klant ziek is of een sterfgeval heeft in de familie van de eerste graad kan het voorschot bedrag voor 100% terugkeren naar de klant indien geen geldige reden zal het voorschot bedrag niet terugbetaald worden !